AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY BŘEZEN 2016

Máte-li zájem o pomoc s přípravou projektu v některé z výše uvedených otevřených výzev, případně v rámci výzev v novém programovacím období, kontaktujte nás. Aktuální otevřené výzvy pro neziskové organizace:

  • OP Praha Pól růstu - 18. výzva Podpora komunitního života a sociálního podnikání

https://www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy/1393_vyhlaseni-vyzev-17.-a-18.-pro-specificky-cil-3.1-a-3.3-operacniho-programu-praha-%E2%80%93-pol-rustu-cr-k-predkladani-projektovych-zadosti.html

  • OP VVV - Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

  • OP Zaměstnost - 24. výzva - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

https://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz

  • OP Zaměstnost - 35. a 36. výzva- Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost (mimo hl. m. Prahu 35. výzva, Praha 36. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz

  • OPZ - 26. výzva - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

https://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz

  • EHP a Norské fondy: CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz13-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cz13-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1834 

  • EHP a Norské fondy: CZ13 - Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/ Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2015/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1826

  • granty Mezinárodního visegrádského fondu – small grants

https://visegradfund.org/